Nasjonal strategi for kunstig intelligens

Den nasjonale strategien for kunstig intelligens omhandler både grunnleggende forutsetninger for å kunne utvikle og ta i bruk KI, hvordan Norge skal utvikle kompetanse innen KI, og hvordan offentlig og privat sektor skal kunne utnytte innovasjonskraften som ligger i KI innenfor etiske rammer.

Samfunnets evne til å utvikle og ta i bruk kunstig intelligens avhenger også av forskningsinnsats, høyere utdanning og at vi har riktig kompetanse i arbeidslivet.

Her er noen av tiltakene i strategien (dokumentet kan leses i sin helhet nedenfor):
 • Gi veiledning til offentlige virksomheter slik at de blir flinkere til å stille krav til næringslivet om tilgang til data ved inngåelse av kontrakter.
 • Vurdere områder der det er i samfunnets interesse å kreve at data fra næringslivet gjøres tilgjengelig, og å vurdere om det å stille slike krav i forbindelse med tildeling av konsesjoner kan være en måte å få til dette på, på konsesjonsområder med stor samfunnsnytte.
 • Utarbeide en stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon, og sette ned en ekspertgruppe som skal se på forutsetninger og vilkår for deling av data i og fra næringslivet.
 • Gå igjennom og vurdere regelverk som er til hinder for hensiktsmessig og ønsket bruk av kunstig intelligens.
 • Etablere en regulatorisk sandkasse på personvernområdet for å gi virksomheter mulighet til å prøve ut ny teknologi innenfor gitte rammer.
 • Bidra til at det samles flere norske språkressurser i Språkbanken.
 • Vurdere å delta i Europakommisjonens neste rammeprogram for Horisont Europe og Digital Europe Programme (DEP).
 • Ha tydelige forventninger til at studiestedene dimensjonerer og innretter studietilbudet innenfor KI i tråd med behovene i arbeidsmarkedet.
 • Oppfordre utdanningsinstitusjonene til å vurdere hvordan personvern og etikk kan få en sentral plass i utdanninger innen KI.
 • Lansere KI-kurset "Elements of AI" på norsk i et samarbeid med NTNU og gjennomføre #AIchallenge i Norge.
 • Opprette et samarbeidsforum for forbruker-, konkurranse- og personvernmyndigheter, Digital Clearing House Norge.
 • Fortsette å delta i europeiske og internasjonale fora for å fremme ansvarlig og pålitelig bruk av KI.
Norske nettressurser og rapporter om kunstig intelligens.
 

Kommentarer