Søk om midler til utstyr for programmering i skolen

Utdanningsdirektoratet har kommet med en tilskuddsordning som skal benyttes til utstyr for programmering til bruk i klasserommet, og bidra til å styrke lærernes mulighet til å ta i bruk sin programmeringskompetanse.

Hva kan det søkes om midler til
Tilskuddet benyttes til utstyr for programmering til bruk i klasserommet. Utstyret skal styrke arbeidet med programmering i skolen.

I utgangspunktet kan skoleeier søke midler til alle typer utstyr, slik som digitale enheter, roboter og tilleggsutstyr for å arbeide med programmering i skolefag. Eksempler på tilleggsutstyr kan være mikrokontrollere, sensorer, elektronikk og utstyr for digital fabrikasjon.

Søknadsfristen for 2018 er 17. september.

Tilskuddsordningen er et av tiltakene i den femårige satsingen den teknologiske skolesekken (2018-2022). Mål for satsingen er å bidra til at elever får kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning, programmering og tilgang til gode digitale læremidler.

Hvem kan søke
Tilskuddsordningen er for offentlige skoleeiere og skoleeiere etter friskoleloven som prioriterer videreutdanning og kompetanseheving for lærere i programmering. Som kompetansehevingstiltak regnes studiepoenggivende videreutdanning eller etterutdanning av minimum 40 timers varighet.

Programmering kan inngå som en del av en rekke fag. Kompetanseheving i programmering kan derfor være relevant for lærere i mange ulike fag og på ulike trinn og bør sees i sammenheng med fagfornyelsen og digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen.

Kriterier for tilskudd
Søknaden må inneholde en beskrivelse av
  • utstyr det søkes midler til
  • gjennomførte og planlagte tiltak for kompetanseheving av lærere i programmering
  • hvordan utstyret skal anvendes i opplæringssituasjonen (fagdidaktisk)
  • hvordan utstyret skal bidra til at lærerne får tatt i bruk sin kompetanse i programmering i klasserommet
  • skoleeiers plan for erfarings- og kompetansedeling internt i organisasjonen og eventuelt mellom skoleeiere (for eksempel gjennom lærende nettverk)
Hvordan vurderes søknadene?
Utdanningsdirektoratet vurderer søknadene og fatter vedtak om fordeling av midler. Midlene kan bare tildeles prosjekter som oppfyller kriteriene for tilskuddsordningen. Vi gjør en totalvurdering på skjønnsmessig grunnlag, basert på hvordan prosjektene kan knyttes til prioriteringene, prosjektbeskrivelsen og geografisk spredning.

Midlene fordeles ut fra tilgjengelig budsjett på 15 millioner kroner. Hvis vi får flere søknader enn det vi har midler til, vil vi prioritere utstyr til undervisning i fag fra 1.-10-trinn samt fellesfag i videregående opplæring. Dessuten vil vi prioritere skoleeiere som allerede har gjennomført kompetansehevingstiltak. Søknadsbehandlingen vil være ferdig innen 15. november 2018.
Rapportering
Skoleeier skal rapportere på hvordan midlene er benyttet innen 1. april 2019.

Rapporten skal inneholde
  • en beskrivelse av tiltaket
  • egenevaluering av måloppnåelse
  • en redegjørelse for bruk av midler

Midlene skal benyttes for inneværende skoleår.

Spørsmål til søknaden kan rettes til seniorrådgiver Kristine Sevik.

Kommentarer