Økt aktivitet og samspill med teknologi


Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse satser på utprøving av velferdsteknologi for barn og unge med nedsatt funksjonsevne gjennom en ny tilskuddsordning.

Målet med ordningen er å identifisere og prøve ut kommersielt tilgjengelig velferdsteknologi, slik at barn og unge med nedsatt funksjonsevne enklere kan delta i og mestre fritidsaktiviteter. E-helseforskning bidrar til å øke kunnskapen på feltet.

Spill-, språk- og kommunikasjonsverktøyene som testes ut er ment å stimulere til sosial og fysisk aktivitet. Verktøyene viste også at de kunne bidra til bedre kommunikasjon i aktivitetsgruppen.

I rapporten trekkes det fram tre forutsetninger som helt sentrale for at kommunene skal greie å gjøre velferdsteknologi til en naturlig del av hverdagen for denne spesifikke brukergruppen:
Kartlegging, endringsvilje og forankring
  • Mennesker med funksjonsnedsettelser har svært ulike behov. En kartlegging av den enkeltes behov er sentral for å kunne tilby riktig løsning.
     
  • Videre er det viktig at kommunen selv er villig til endring. Å ta i bruk velferdsteknologi krever en endring i tankesett, mener seniorrådgiveren.
     
  • Så er det helt sentralt at endringsprosessen og målsettingene forankres i hele kommunen; både politisk, administrativt og faglig, fra kommuneledelsen til ansatte i tjenesten, og spesielt hos IT- og driftstjenesten.

Kilde: Effektivvelferd.no

Kommentarer